Certifikatat e cilësisë - FERCAM
Certifikatat e cilësisë - FERCAM
Certifikimet

Certifikimet tona

Cilësia, mjedisi, shëndeti dhe siguria

Dy binome që kanë qenë gjithmonë pjesë e realitetit të kompanisë, me një sistem menaxhimi të cilësisë, të certifikuar ISO 9001 që në vitin e largët 1993. Veprimtaritë tona kanë vijuar të ushtrohen në mënyrë të ndërgjegjshme për mjedisin, me vëmendje të veçantë mbrojtjes së mjedisit dhe të shëndetit dhe sigurisë së punonjësve në vendet e punës.

Certifikatat tona vërtetojnë angazhimin tona për cilësinë e mjedisit.

ISO 9001:2015

Standardi ndërkombëtar ISO i lëshuar nga Organizata ndërkombëtare e normimit (International Standard Organization). 
Objektivi: të garantojë kënaqësinë e klientit në mënyrë sistematike, duke përmirësuar vazhdimisht shërbimet e veta
Shkarko certifikatën

ISO 14001:2015

Përbën një vërtetim të angazhimit konkret të kompanisë, në raport me mjedisin dhe respektimin e tij. Specifiko kriteret që duhet të përmbushë një kompani për të garantuar kontrollimin dhe menaxhimin e gjithë veprimtarive të zhvilluara me qëllim minimizimin e ndikimit që kanë proceset e saj në mjedis.
Shkarko certifikatën

ISO 45001:2018

Përfaqëson një vërtetim të angazhimit konkret të kompanisë për të tejkaluar detyrimet e kërkuara nga dekreti legjislativ 81/2008. Specifikon kriteret që duhet të përmbushë një kompani për të garantuar kontrollin e rreziqeve të saj dhe të operojë duke synuar përmirësimin e performancës së saj në çështjet e shëndetit dhe sigurisë në punë. 
Në vitin 2017, FERCAM ka marrë certifikimin në bazë të standardit OHSAS 18001:2007, dhe vitin  2019 ka bërë kalimin në standardin e ri ISO 45001:2018.
 
Shkarko certifikatën